ประชุมพนักงานขับรถ ครั้งที่ 2/2563

ประชุมพนักงานขับรถ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นประธานในการประชุมพนักงานขับรถ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายจิรัฎฐ์ เสถียรชัยนนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านระบบการขนส่งสินค้าทางถนน เสริมสร้างทักษะและยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาในการทำงานของพนักงานขับรถ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมบริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด

 

#ประชุมพนักงาน
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง