ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายกฐิน ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560  คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด และกัลยาณมิตร ได้นำองค์กฐิน  ถวายพระอาจารย์ชูศักดิ์  ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน  999,999 บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนา