สานสัมพันธ์ สังสรรค์ประจำปี 2559

สานสัมพันธ์ สังสรรค์ประจำปี 2559

บริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการขอบคุณที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อ “สร้างสุขในการทำงาน” มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี , พักผ่อนและท่องเที่ยวประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560