ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายกฐิน ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี

องค์กฐินสามัคคี วัดถาวรวราราม จันทบุรี จำนวนเงิน 1,000,999 บาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP”
พร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตร ได้นำองค์กฐิน ถวาย ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน 1,302,311 (หนึ่งล้านสามแสนสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อบูรณศาสนสถานภายในวัด กิจการพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์