AUN GROUP ข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

ข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พนักงานบริษัทในเครือ AUNGROUP เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19
ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขณะนี้พนักงานขับรถของบริษัทฯ ได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 95% จากจำนวนพนักงานขับรถทั้งหมดและคาดว่าจะได้รับวัคซีนครบทั้งหมดไม่เกินเดือนกันยายน 2564
เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน บริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม