AUN GROUP ประชุม พนักงานขับรถ

ประชุม พนักงานขับรถ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ AUNGROUP
จัดประชุมพนักงานขับรถ เพื่อทบทวนกฎ ระเบียบ ในการทำงาน และพูดคุยถึงปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
โดยมี คุณจิรัฎฐ์ เสถียรชัยนนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฎิบัติการขนส่ง ฝ่ายบุคคล ฝ่ายซ่อมบำรุง และพนักงานขับรถ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานบริษัทฯ

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมองค์กร