AUN GROUP มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับพนักงาน AUNGROUP

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 พนักงานบริษัทในเครือ AUNGROUP ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19
ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัทฯขอขอบคุณโรงพยาบาลบางประกอก 3 ช่วยประสานงานให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม