AUN GROUP เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

วันที่ 1 กันยายน 2564 พนักงาน AUNGROUP เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม