รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q mark

รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภา …

รับมอบโล่ “ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”

รับมอบโล่ “ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท …